Wednesday, December 29, 2021
НачалоРегионални новиниВарнаСветлана Коева: "Дирекция „Превенции“ разработи три превантивни програми за работа с подрастващите,...

Светлана Коева: “Дирекция „Превенции“ разработи три превантивни програми за работа с подрастващите, насочени към превенция на употребата на психоактивни вещества”

Разговаряхме със Светлана Коева - Директор на Дирекция "Превенции". Тя предостави подробна информация как се подхожда към детската агресия и различните зависимости.

Разговаряхме с Светлана Коева – Директор на Дирекция “Превенции”. Тя предостави подробна информация как се подхожда към детската агресия и различните зависимости.

“Топ Нюз”: Как се работи в училищата за откриване и предотвратяване на проблеми, свързани с алкохолни или наркотични зависимости?

-Дирекция „Превенции“ разработи три превантивни програми за работа с подрастващите, насочени към превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества. Две от тези програми са изпълняват в училищна среда.

Основната цел на програмите е да се ограничи разпространението на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) сред основните целеви групи, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда.

Програмата за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици от V – VII клас – е въведена в 17 училища и обхваща 3886 ученици от V – VII кла и повече от 160 педагогически специалисти. Дейностите са организирани в четири модула: Обучение на педагогически специалисти; Обучение на ученици от V – VII клас; Работа с родители и сътрудничество с общността за промоция на здравословен начин на живот и подкрепа в развиването на училището, като защитена социална среда.

Всеки педагогически специалист, водещ обучението на учениците е обезпечен със специално разработени методически ръководства за работа в час, а на всяко дете се предоставят индивидуални интерактивни учебни тетрадки.

Втората програма е за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII – XII клас. Тя е въведена в 12 училища, а използваният превантивният подход е работа по метода „връстници обучават връстници“. Прилагането на този метод на работа става чрез изграждане на училищни превантивни клубове като са постоянна извънкласна организирана форма за осъществяване на превенция на младежкото рисково поведение. Програмата се явява структурен елемент на по-голямата Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII – XII клас, която освен в проблемната област „психоактивни вещества“ включва и превантивна работа в направленията „Превенция на трафика на хора“, „Превенция на рисковото сексуално поведение“ и „Превенция на правонарушенията, извършвани от деца“.

В началото на учебната 2021/2022 г. доброволците-членове на превантивните клубове, работещи в направление „превенция на употребата на наркотични вещества“ са близо 160. Дейностите са организирани в две направления: предоставяне на информация и обучение за превенция на употребата и злоупотребата с наркотиците и други психоактивни вещества (разработване, тестване и разпространение на информационни материали; образователни сесии за ученици; обучение на ученици в неформална среда; обучение на учители) и промоция на здравословен начин на живот в училищната общност и подкрепа в развиването на училището, като защитена социална среда (изграждане на „Училищна коалиция срещу наркотиците“, превантивни кампании и др.).

От началото на 2020 г. се използва и дигитална платформа за онлайн обучение на ученици-доброволци, работещи по връстников подход.

Третата програма е „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“. Целта й е чрез ранно установяване и превантивна намеса на индивидуално, семейно и социално ниво да се предотврати възникването или ескалирането на негативни здравно-социални последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, за които ясни индикатори показват висока степен на индивидуален риск от развитие на проблемна употреба и зависимост на по-късен етап в живота. Дейностите се изпълняват от психолози-психотерапевти и социални работници и включват превеждане на първично интервю, оценка на случая, планиране на превантивната работа, индивидуални и/или семейни психо-социални интервенции (краткосрочно консултиране, терапевтично консултиране, кризисно консултиране, социална работа по случай, супервизия). Програмата работи в тясно сътрудничество с училища, здравни и социални служби, полиция, комисии за БППМН и др.

“Топ Нюз”: Какво се прави за овладяването на ученическата агресия?

-Борбата с ученическата агресия заема важно място в редица превантивни инициативи, реализирани от дирекция „Превенции“ и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), в партньорство с ОД на МВР, местните комисии за БППМН, училища и неправителствени организации. По-важните от тях са „Превенция на агресивното поведение сред ученици от I – IV клас“, където дейностите са насочени към подпомагане и подкрепа на педагогическите специалисти от началния етап на основната степен на образование в справянето им с агресивното поведение на учениците от I до IV клас.

Основни цели и задачи са повишаване информираността и разбирането на учители, педагогически специалисти и родители за естеството на детската агресия; Преодоляване на негативното отношение към проявите на детска агресия; Подобряване уменията на учители и на педагогически специалисти за справяне с детското агресивно поведение, чрез усвояване на различни методи и подходи; Подобряване уменията на специалисти от системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение за консултиране и работа с деца с девиантно поведение.

Дейностите са организирани в два модула – теоретичен и практически. Теоретичният модул включва обучение с фокус – „Агресията в начална училищна възраст. Стратегии за овладяване и преобразуване“.

Практическият модул включва групови супервизии с фокус – „Помощ за самопомощ. Примерни форми на деструктивна агресия и справяне с тях“. За нуждите на обучението са разработени помагала, които се предоставят на училищата.

Друга мярка са Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те се провеждат ежегодно и целят запознаване на учениците от I до XI клас със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), чрез провеждане на тематични мероприятия свързани с ранна превенция сред подрастващите, разширяване информираността на децата и популяризиране дейността на комисиите, центровете и консултативните кабинети за социална превенция и Детска педагогическа стая. Дейностите включват лекции, беседи, презентации, тематични часове на класа, проведени по метода „връстници обучават връстници”, открити педагогически съвети с участие на родители, посещения на центровете и консултативните кабинети за социална превенция, районни полицейски управления; конкурси за стихотворение, разказ и есе, конкурси за рисунка и колаж, спортни прояви – турнири по футбол, волейбол и други игри, тематични театрални постановки, разпространение на превантивни и информационни материали.

Дейности се реализират и по направление и „Превенция на правонарушенията, извършвани от деца“ от Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII – XII клас. Те се изпълняват в 12 училища, чрез работа по метода „връстници обучават връстници“ от над 20 ученици, членове на училищните превантивни клубове. Други 20 ученици преминаха обучения за медиатори в разрешаване на конфликтни ситуации.

Дейностите са организирани в предоставяне на информация (разработване, тестване и разпространение на информационни материали; образователни сесии за ученици; информационни кампании, обучение на ученици в неформална среда; обучение на учители) и подкрепа в развиването на училището, като защитена социална среда.

От началото на 2020 г. се използва и дигитална платформа за онлайн обучение на ученици-доброволци, работещи по връстников подход като специален фокус е тренинг на умения за справяне с агресията в интернет среда. Чрез тази платформа се разработват и превантивни кампании за превенция на кибертормоза, които в последствие се реализират в социалните мрежи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ