16.8 C
Sofia
22:00 | 31 March 2023
НачалоКриминалниВарна: 15% ръст на престъпността през миналата година

Варна: 15% ръст на престъпността през миналата година

Това сочат данните на Районна прокуратура – Варна.

С 14,9% се е увеличило нивото на регистрираната криминална престъпност за Варна и региона през 2022 г., спрямо година по-рано.

Това сочат данните на Районна прокуратура – Варна.

В анализа на работата на прокурорите от Районна прокуратура – Варна се откроиха няколко основни важни тенденции за отминалата година: по-висока ефективност в работата на прокурорите, подобряване в срочността на разследване на делата, ръст на образуваните от съда дела по внесени прокурорски актове, добро взаимодействие с останалите контролни и правораздавателни органи и повишаване на доверието в работата на прокуратурата.

През отчетната 2022 г. на територията, подсъдна на Районна прокуратура – Варна са регистрирани общо 6838 престъпления, от които 6369 са от категорията на т. нар. „криминални престъпления“.

Отчита се увеличение на нивото на регистрираната криминална престъпност за региона с 14,9% спрямо 2021 г. и с 8,3% спрямо 2020 г.

През 2022 година ръст бележи и процентът на разкриваемост на криминалните престъпления. За периода са разкрити общо 2842 престъпления от новорегистрираните криминални такива, което е 44,6 % , както и 665 престъпления от минали периоди. Отчита се увеличение на разкриваемостта на регистрираните през отчетната 2022 г. икономически престъпления – 26,0% срещу 23,2% за 2021 г.

Прокурорите от Районна прокуратура – Варна са работили общо по 15 317 преписки. Наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред, през 2022 година са 12 263, от които са приключили 7406.

Високият дял на решените преписки спрямо наблюдаваните сочи добра организация на прокурорската работа. От тях в законоустановения срок са приключени 7335, което показва подобряване в срочността на разследване на делата. Разследванията приключени в законоустановените срокове са 99,0% от приключените дела на производство.

От общо решените от прокурор 15 766 досъдебни производства, в срок до 1 месец са решени 15 593. От тях в съда са внесени 1691 прокурорски акта срещу 1793 лица. От общо решените 775 бързи производства, в съда са внесени 524 прокурорски акта.

В края на отчетния период на 2022 г., останали за решаване при прокурорите са общо 210 производства, при 267 за 2021 г. и 262 за 2020 г. Отчита се намаление с 21,3 % спрямо 2021 г.и с 19,8 % в сравнение с 2020 г.

През отчетния период в Районен съд – Варна, Районен съд – Провадия и Районен съд – Девня са образувани общо 1691 наказателни дела по внесени от РП – Варна прокурорски актове. Отчита се ръст на образуваните от съда дела по внесени прокурорски актове, през 2021 г. те са били 1529, а през 2020 г. – 1509 дела.

Големият дял на реално приведени в изпълнение присъди, спрямо получените за изпълнение, сочи на висока ефективност на упражнявания надзор за законност по отношение изпълнението на наказанията, за които е компетентна прокуратурата.

За всички преписки и наказателни производства през 2022 г. трайно висок остава делът на решените от прокурорите преписки спрямо наблюдаваните. При постановените откази да се образува досъдебно производство се наблюдава намаление от 4,5% спрямо 2021 г. и с 9,0% спрямо 2020 г. Увеличен е броят на наблюдаваните и новообразуваните дела през годината. Ръст бележи броят на внесените в съда прокурорски актове, респективно предадените на съд лица, от трайно високия процент на осъдените с влязла в сила съдебен акт лица, може да се направи извод за добро качество на работата на прокурорите по обосноваване на актовете и обвиненията пред съда.

Отчита се намаление на делът на върнатите дела, спрямо внесените в съд прокурорски актове, като извод за повишаване на качеството на прокурорската дейност. Значително е намалял делът на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт (осъдителен или оправдателен).

Създаването от страна на Административния ръководител на правилна организация и спокойствие на работа е безспорно условие за ефективност, но най-сериозен фактор за постигане на добри резултати са самите прокурори, тяхната професионална компетентност, мотивираност и отговорност. Постигнатите до момента резултати в администрирането и работата на Районна прокуратура – Варна налагат дейността ѝ да продължи в посока подобряване и усъвършенстване на положителния опит и развитие на нови практики за утвърждаването на прокуратурата като институция, защитаваща правата и интересите на гражданите, юридическите лица и държавата от престъпни посегателства и гарантираща правовия ред.

Гости на доклада бяха административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Владимир Чавдаров, неговият заместник – прокурор Илия Николов, административният ръководител на Окръжна прокуратура – Варна Красимир Конов, заместник – председателят на Районен съд – Варна Силвия Обрешкова, директорът на ОД на МВР в града – старши комисар Атанас Михов.

След приключване на отчетната част, прокурор Невена Илиева благодари на своите колеги и пожела добрите резултати, постигнати през 2022 година, да бъдат надградени през настоящата 2023 година с упорита работа, устойчивост на постиженията и отдаденост.

На финала апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров обобщи, че „колкото по-добри са резултатите от работата на прокурорите, толкова по-ясни са посланията им към обществото и гражданите за същината на тяхната работа, а именно постигане на високо ниво на обществен ред и сигурност“.

- Advertisement -

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОПУЛЯРНИ НОВИНИ

ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ